Groene zorg, ik wil u ontzorgen

Een zorgboerderij of klein zorginitiatief managen, is een hele uitdaging. Ik kan uw bedrijf ondersteunen in alle facetten van de opstart en daarna de voortgang in een veranderlijke omgeving.

Met een bedrijf in de groene en kleinschalige zorg begeeft u zich in een heel diverse branche. Door de raakvlakken met de zorg enerzijds en de agrarische wereld anderzijds en dus ook de administratieve en wettelijke verplichtingen voor beide, vormt de diversiteit een uitdaging. Met een bedrijf in de groene en kleinschalige zorg begeeft u zich in een heel diverse branche. Door de raakvlakken met de zorg enerzijds en de agrarische wereld anderzijds en dus ook de administratieve en wettelijke verplichtingen voor beide, vormt de diversiteit een uitdaging.

Omdat voor zorgcliënten de veiligheid natuurlijk een belangrijk thema is, worden de hygiëneregels en veiligheidseisen van het agrarische bedrijf anders geïnterpreteerd en getoetst. Uw cliënten zijn immers in de meeste gevallen hulpbehoevend en hebben veelal ondersteuning nodig bij de werkzaamheden en activiteiten. Het is dan ook zaak om een juiste balans te vinden tussen de eisen waaraan een zorginstelling moet voldoen, en de werkbaarheid voor het boerenbedrijf waar machines, apparaten en gereedschappen veelvuldig en dagelijks worden gebruikt.

Ik kan u helpen dat in uw bedrijf door te nemen, advies te geven, een plan van aanpak op te stellen en stukje bij beetje het vaak eerst volledig agrarisch bedrijf langzaamaan te veranderen naar een veilige en fijne omgeving voor de cliënt en de begeleiders, die tevens werkbaar blijft voor de boer. De Risico-inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E, is daarin leidend. Vanuit die inventarisatie is het echter goed de specifieke behoeften van uw doelgroep goed te belichten en vanuit het oogpunt van de cliënt naar het bedrijf, het erf en de bedrijfsvoering te kijken om zo de juiste risico’s te kunnen inschatten.

Vanuit de zorgwetgeving zijn vooral de administratieve verplichtingen van belang, welke zijn gekoppeld aan de financiering. Zowel de Wet langdurige zorg (Wlz (voorheen AWBZ)), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Zorgverzekeringswet (Zvw), stellen elk hun eisen omtrent de dossiervorming die gepaard gaat met de zorg die u de cliënt gaat leveren. En die eisen komen niet alleen terug in het keurmerk van de Federatie Landbouw & Zorg, maar ook gemeenten stellen steeds vaker hun eigen eisen op van wat zij verwachten voor de tarieven die ze bieden. Hierbij valt te denken aan de persoonsgegevensregistratie (met aandacht voor de privacywetgeving), intakeprocedures, handelings- of zorgplannen, evaluaties, metingen van tevredenheid, registratie van individuele afspraken en registratie van redenen van vertrek.

Naast veiligheid en dossiervorming, zoals hier nu genoemd, komen er nog vele andere zaken op uw af, ik noem u kort; medicatiebeleid, huisreglement, de zorgcontracten, contacten naar de ketenpartners als zorgkantoren, de SVB, CAK, gemeenten of tussenliggende organisaties ingehuurd door gemeenten. En natuurlijk niet onbelangrijk wanneer u groeit; de aanname, dossiervorming en het management van personeel in uw dienst.

Kortom, een diversiteit waar menig (startend) zorgboer of -boerin ondersteuning bij kan gebruiken.

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Zet uw administratie op

OVERIGE DIENSTEN