Een eigen KMS?

Zelf een KwaliteitsManagementSysteem (wat een woord) opzetten? Waarom zou je dat doen als je ook een bestaand systeem kunt gebruiken? Nou, simpelweg omdat je er dan veel meer aan hebt.

Veel van mijn klanten zien het moeten voldoen aan alle regels vanuit wetgevende overheden en instanties als een zware administratieve last. Toch kan het invoeren van een goed KMS juist heel veel houvast en daarmee tijdswinst bieden. Door niet documenten te maken omdat een keurmerk die vereist, maar je bedrijf zo in te richten dat vanuit Missie en Visie kwaliteitsdoelen worden opgesteld en je alles in het werk stelt om die doelen te behalen en niet te laten vastlopen, krijgt je bedrijf een stevige structuur en kun je terugvallen op het systeem.

Neem als voorbeeld een doelstelling dat je bij elke nieuwe cliënt binnen vier weken na het eerste telefoontje een compleet dossier wilt hebben en de cliënt in zorg wilt hebben met geregelde financiering. Wat heb je dan nodig om dat te realiseren? Denk aan de juiste personeelsleden (administratie, groepsleider, begeleiders), taakverdeling (wie zorgt dat het dossier compleet wordt, binnen welke termijnen, wie zorgt voor het berichtenverkeer), middelen (is er een ICT-systeem beschikbaar), welke externe factoren ben je afhankelijk van (snelheid gebiedsteam, kennis personeel, inzet ouders) en de belangrijkste; hoe ga je tussentijds meten bij hoeveel procent van de nieuwe instroom dit doel is gehaald. En waarom is dat bij een deel niet gelukt, wat kun je doen om het de volgende keer wel voor 100% te halen?

Door op deze wijze je processen in te richten (in-zorg, maar ook werving personeel, scholing, etc.) ontstaat er structuur in de documenten en kan iedere medewerker teruggrijpen op het systeem. Dat de stukken daarnaast moeten voldoen aan wet- en regelgeving, spreekt voor zich. Met een investering in het eerste jaar waarin je deze processen onder de loep neemt en stuk voor stuk gaat aanpassen, zul je na drie jaren veel winst behalen doordat je geen “brandjes meer hoeft te blussen” maar pro-actief bezig kunt zijn en daarmee meer tijd aan de cliënt kunt besteden.

Wilt u eens een proces op deze wijze met mij doorspreken? Neem contact op voor meer informatie.

Achtergrond: In september 2017 heb ik een cursus “Kwaliteitsmanagement in de zorg: ISO 9001, NEN-EN 15224 en HKZ” gevolgd, georganiseerd door de NEN (NEderlandse Normalisatiecommissie) en gegeven door Corné Adriaansen, lid van de Nederlandse normcommissie.

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Zet uw administratie op

OVERIGE DIENSTEN